BedanktDoos Algemene voorwaarden 2019

BedanktDoos zal zich maximaal inspannen om:

 • Jaarlijks een nieuw programma samen te stellen
 • Themapakketten aan te bieden op diverse terreinen
 • Een variatie van verkoopprijssegmenten aan te houden
 • Het beschikbaar stellen van een bladercatalogus in combinatie met onze digitale catalogus op onze website www.bedanktdoos.nl
 • Het beschikbaar stellen van de maatwerk
 • Het up-to-date houden van de website www.bedanktdoos.nl
 • Het verstrekken van hoge en lage btw specificaties van de selectiepakketten aan de klanten
 • Bij klachten, zal BedanktDoos zich maximaal inspannen om deze tot tevredenheid van de klant op te lossen
 • Te streven naar een selectief, harmonieus en kwalitatief hoogstaand assortiment
 • Jaarlijks informatie te geven over productbeschikbaarheid
 • Digitaal te factureren
 • Zo Maatschappelijk Verantwoord mogelijk te Ondernemen (MVO) door optimale inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en te bevorderen volgens PPP’s “Code of Conduct”
 • Bij de bedrijfsvoering, betrouwbaarheid en integriteit altijd hoog in het vaandel te houden
 • Alle selectiepakketten te presenteren in een showroom samen met onze partner
 • Op verzoek HR fotomateriaal aan te leveren indien gewenst.
Benefits
 • HET KERST- EN THEMA MAGAZINE 2019

Stuk voor stuk uitzonderlijke mooie “composities” met smaak gecombineerd tot een aantrekkelijk geheel. De pakketten zijn professioneel gestileerd en gefotografeerd. Het aanbod van de pakketten varieert van een bruto verkoopprijs van € 9,75 tot max. € 128,50 per pakket excl. btw.

 

 • KEUZEWEBSITE

BedanktDoos klanten kunnen gebruik maken van de keuze website www.geschenkvoormij.nl. In overleg worden producten geselecteerd. De klant ontvangt inloggegevens zodat hij/zij haar bestelling via de mail kan doorgeven. Hierbij worden vooraf deadlines aangegeven. De klant ontvangt een overzicht van alle bestellingen. www.geschenkvoormij.nl

 

 • VERRASSINGSPAKKETTEN

De BedanktDoos pakketten kunnen desgewenst ook als “verrassingspakket” in de keuzewebsite opgenomen worden. Van een pakket wordt dan geen volledige inhoudsomschrijving gegeven maar alleen een globale beschrijving of een vraagteken. Deze pakketten zijn verkrijgbaar in verschillende prijssegmenten.

 

 • VOLUME TOPPERS®

Een serie actiepakketten, waarbij het accent ligt op veel volume tegen een netto verkoopprijs.

 

 • NEUTRALE AFLEVERING

De BedanktDoos pakketten worden vervoerd door o.a. DHL en Business Post Limburg BV.

 

 • LEVERINGSCONDITIES

De leveringscondities worden jaarlijks vastgelegd in een tarievenoverzicht. Klanten kunnen dit overzicht ontvangen op verzoek.

 

 • KLEINE ORDER TOESLAG

Voor kleinere orders tot 50 stuks maatwerk pakketten wordt een bijdrage van € 2,75 per pakket berekend in de behandelingskosten.

 

 • BULKLEVERING IN HET BUITENLAND

Voor levering naar het buitenland gelden de BedanktDoos tarieven tot de Nederlandse grens. Vanaf de grens volgt een toeslag afhankelijk van de eindbestemming. BTW vrije levering is alleen mogelijk bij afgifte van documenten die onomstotelijk aflevering in het buitenland aantonen.

 

 • BEZORGING OP HUISADRESSEN

De levering van pakketten op particuliere huisadressen kan worden verzorgd (zie tarievenlijst). Het meest efficiënte is dit echter te laten verzorgen door de “huisvervoerder” van de betreffende klant. De communicatie over “tracking & tracing” van de zendingen verloopt dan direct tussen klant en zijn vervoerder. Ook de vervoerskosten kunnen dan rechtstreeks door de vervoerder aan de betreffende klant worden belast. De handling  voor adressering, etikettering en verzendklaar maken kan door BedanktDoos worden verzorgd tegen jaarlijks vastgestelde kosten per pakket.

 

 • BIJPAK SERVICE

Het bijpakken van door de klant aangeleverde artikelen is tot maximaal 2 artikelen mogelijk. Dit kan bij orders vanaf 60 gelijke pakketten.

De bijdrage voor de kosten van administratie, inklaring, de opslag, verzekering, het bijpakken en coderen is:

Kerstkaart ingesloten in enveloppe: € 0,65 p/kaart

Kerstkaart nog in te sluiten in enveloppe: € 1,25 p/kaart

Bij een non-food product: € 1,75 p/item

Het bij-pakartikel dient TWEE weken voor productie binnen te zijn. Teveel geleverde bij-pakproducten worden niet geretourneerd. Mochten bij-pakproducten te laat binnen komen dan wordt €1,95 per item extra berekend vanwege het open/plaatsen/sluiten, stapelen en sealen van de geproduceerde pakketten. De kosten voor een eventueel daardoor benodigde grotere en dus duurdere verpakking kunnen indien nodig worden doorbelast.

 

 • OFFERTE MAATWERK PAKKETTEN (vanaf 60)

Voor de styling, bemonstering en offertes van “Anders dan Anders” Custom Made pakketten, kan gebruik worden gemaakt van de expertise van onze stylistes. Voorwaarde: Het minimum aantal is +/- 60 gelijke pakketten.

 

 • KOSTEN OFFERTES EN/OF AANPASSINGEN

-Onze stylistes werken MAXIMAAL twee gratis voorstellen uit. Bij overschrijding wordt € 75,– per voorstel berekend.

-De klant ontvangt deze gespecificeerde offertes per e-mail.

-Eventueel geleverde modelpakketten worden altijd berekend.

-Indien de offerte positief wordt afgerond met een order dan worden de modelpakketten door BedanktDoos gecrediteerd.

 

 • MAATWERK PAKKETTEN:

Bij maatwerk pakketten worden meestal door BedanktDoos geoffreerd tegen een netto verkoopprijs. Mocht de klant dit anders willen dan kan dan in overleg.

 

 • HEEL JAAR VÓÓRFINANCIERING DOOR BEDANKTDOOS:

BedanktDoos werkt met zijn medewerkers het hele jaar door. Zij bezoeken de internationale beurzen, verzorgen de nieuwe collectie, de styling van de brochure, beursshows en offertes. Wij financieren 12 maanden lang voor. In het topseizoen werken er tot 100 tijdelijke medewerkers in de logistiek.

90% Van de kerstpakketten worden in december uitgeleverd. Dan pas ontvangt de klant zijn factuur.

Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste dag van aflevering. Na ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late levering van uw opdrachten kan zo voorkomen worden.

 

 • VOORKOM STAGNATIE IN DE UITLEVERING

Vlak voor de Kerst moeten alle pakketten, namens al onze klanten, op tijd en onbeschadigd door de vervoerders bij de afnemers in de Benelux en daarbuiten uitgeleverd worden. Een ongestoorde gang van zaken tijdens deze drukke periode is van het grootste belang. Betalingsachterstand of limietoverschrijding etc. betekent dat orders pas geladen kunnen worden vanaf het moment van goedkeuring. Dit leidt tot vertraging in de uitlevering.

 

 • ORDERBEVESTIGING PROCEDURE

De klant is gehouden om orderbevestiging op juistheid te controleren.

-Deze binnen 2 dagen na ontvangst, getekend voor akkoord en/of voorzien van correcties te retourneren.

-Bij onvolledig ingevulde, niet en/of te laat aan BedanktDoos geretourneerde orderbevestigingen is BedanktDoos niet aansprakelijk voor onjuistheden in de uitvoering daarvan.

 

 • CORRECTE EN VOLLEDIGE VÓÓRINFORMATIE

Afleveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden op het door de klant op de orderbevestiging aangegeven adres. De wijze van afleveren dient vooraf duidelijk op de orderbevestiging aangegeven te worden. Wijzigingen binnen 2 weken vóór de afleverdatum zijn niet mogelijk, tenzij in goed overleg. Eventuele kosten worden wel doorbelast.

 

 • OVERMACHT

Door overmacht vanwege weer, verkeer- of andere externe, niet door BedanktDoos te beïnvloeden omstandigheden zouden er onvoorziene vertragingen in de uitlevering kunnen ontstaan. Het is daarom altijd verstandig daar rekening mee te houden. Vervoerder DHL behoudt zich altijd het recht voor om in geval van overmacht van de opgegeven bezorgdag af te mogen wijken. BedanktDoos zal er naar streven om samen met de vervoerspartner een oplossing te zoeken om de pakketten alsnog op de aangegeven datum af te laten leveren.

Ingeval dit door overmacht echter niet (geheel) lukt, bestaat er geen recht op schadevergoeding of compensatie. In geval van schade, gelieve dit binnen 24 uur aan BedanktDoos te mailen voorzien van een foto.

 

 • RETOURNERING GEBRUIKTE EEN-WEG EUROFORMAAT PALLETS

Pakketten worden in de regel uitgeleverd op houten één-weg Euroformaat pallets. De “wegwerp”pallets dienen betaald te worden á € 5,- per stuk bij maatwerk aanvragen.

 

 • COPYRIGHT – PLAGIAAT BESCHERMING

Overname en/of bewerking en/of (her-) publicatie van door BedanktDoos ontwikkelde beeld-, tekst-, model-, catalogus- en/of offerte gegevens en aanverwant materiaal, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan ter verkoopbevordering van BedanktDoos pakketten. Gebruik is uitsluitend voorbehouden aan BedanktDoos relaties, mits na schriftelijke goedkeuring van BedanktDoos en op de door BedanktDoos voorgeschreven wijze. Op al de BedanktDoos uitingen rust zowel copyright als auteursrecht en het exclusieve recht van BedanktDoos op het intellectuele en creatieve eigendom. Ongeoorloofd gebruik is ten strengste verboden. De algemene Nederlandse wettelijke bepalingen zijn, hier onverkort op van toepassing. Overtreding is strafbaar volgens Nederlands recht.

 

 • ANTI CLAIM CLAUSULE

Aan afbeeldingen en productomschrijvingen in algemene BedanktDoos publicaties zoals catalogi, brochures, folders en websites e.d., al of niet digitaal, kunnen door klanten en andere belanghebbenden derden geen rechten worden ontleend. Deze dienen exclusief als artistieke BedanktDoos impressies.

 

 • WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen in BedanktDoos publicaties zijn altijd onder voorbehoud van typefouten, (onvoorziene) wijzigingen en/of toeslagen als gevolg van bijvoorbeeld overheidsbesluiten, milieumaatregelen etc. Ook wijzigingen in prijs en/of samenstelling van pakketten en/of producten als gevolg van tegenvallende oogst- en/of vangstresultaten en/of stagnaties in de aanlevering zijn voorbehouden. BedanktDoos behoudt zich het recht voor om, in dat geval, de artikelen te vervangen door, naar het oordeel van BedanktDoos, gelijkwaardige artikelen, of de prijzen naar BedanktDoos inzicht aan te passen.

 

 • AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN

Daar waar deze BedanktDoos condities niet in voorzien, zijn onverkort op alle Bedankt Doos transacties de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van het PPP, Platform Promotional Products van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam. Eén of meer exemplaren hiervan worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

 

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD

BedanktDoos blijft volledig eigenaar van geleverde goederen tot dat het volledige bedrag van de geleverde en gefactureerde goederen zijn betaald.

 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ingevolge de nieuwe Europese GDPR-verordening zijn wij verplicht u zo duidelijk mogelijk te informeren over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Uw gegevens worden verzameld om ons in staat te stellen :

  • Om de veiligheid van de toegang tot onze onlinediensten te optimaliseren.
  • Een identificatie van onze gebruikers en klanten omdat onze diensten niet openbaar zijn.
  • Om u een optimale service en een gepersonaliseerde ervaring te bieden tijdens het surfen op onze sites.
  • Om onze commerciële aanbiedingen en communicatie doelgericht te kunnen inzetten.
  • Het maken van statistieken over het gebruik van onze verschillende diensten en onze online platforms.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen op onze servers bij op ons kantoor en in de cloud. BedanktDoos bewaart alle NAW gegevens van de afleveringen (facturen/orders) zoals fiscaal voorgeschreven.

Waar mogelijk gebruiken we versleutelingssystemen bij het verzenden van gegevens tussen uw browser en onze servers.

Aan u verzonden nieuwsbrieven en e-mailberichten slaan wij (gedeeltelijk) op.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en bewaren de volgende gegevens :

 • Uw en de contactgegevens van uw bedrijf zoals door u aan ons opgegeven.
 • Uw navigatiegegevens gekoppeld aan onze neutrale website.
 • Diverse datasets (bijv. verbindingstijden, navigatiepad, IP-adres, etc.)
 • U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen of te corrigeren.
 • We zullen u ook binnen 72 werkuren op de hoogte stellen als we merken dat uw gegevens gecompromitteerd zijn.
Klantenvoorwaarden

Om gebruik te kunnen blijven maken van onze diverse internetdiensten geeft u uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de werking van onze diensten zoals beschreven.

Fiscale info

Het kerstpakket dient ondergebracht te worden binnen de ‘vrije ruimte’. De vrije ruimte is 1,2% van het fiscale loon van alle medewerkers. Tel alle vergoedingen (waaronder het kerstpakket) op. Is dit bedrag lager dan de vrije ruimte, dan is er geen eindheffing verschuldigd. Daarboven rekent de Belastingdienst +/-80% eindheffing.